Våre tjenester
Slider

Tjenester

FORNY2020

FORNY er Forskningsrådets målrettede program for økt kommersiell anvendelse av offentlige finansierte forskningsresultater i Norge. Gjennom å investere i de kommersielt mest lovende prosjektene bidrar FORNY til å bringe lovende forskningsresultater nærmere eller helt fram til markedet. Les mer

 

De primære støtteformene for forskere er:

  • Verifiseringsmidler, en nasjonal konkurransearena for verifisering av de mest lovende forskningsresultater, som kan vise til et stort kommersielt potensial, også internasjonalt.
  • Lokale prosjektmidler, en nasjonal konkurransearena for å finansiere tidligverifisering på regionalt nivå hos programmets hovedsamarbeidspartnere (TTOene)
  • STUD-ENT, en nasjonal konkurransearena for kommersiell verifisering av de beste studentprosjektene, som kan vise til et stort kommersielt potensial, også internasjonalt. Les mer om denne i menyen til venstre.

FORNY Verifisering er en konkurransebasert finansieringsordning for å selektere, finansiere, følge opp og synliggjøre de kommersielt mest lovende forskerprosjektene på nasjonalt nivå.

Typiske aktiviteter i verifiseringsfasen kan være avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial, uttesting av konsept, teknologi eller prototype, demonstrasjon, utvikling av forretningsmodell, sikring av rettigheter og etablering av kontakt med kunder og brukere.

Gjennom evalueringsprosessen gir eksperter fyldige tilbakemeldinger til prosjektene, uavhengig av om prosjekter får innvilget økonomisk støtte eller ikke. På denne måten representerer virkemidlet også en læringsarena for prosjektene og TTOene.

Verifiseringsprosjekter skal være forretningsdrevne og forretningsstyrte, og ikke forskningsdrevne. Konkurransen prioriterer prosjekter med høy forventet kommersiell og / eller samfunnsmessig avkastning samt høy gjennomføringsevne.

Virkemidlet er ikke ment å være et alternativ til privat finansiering, prosjekter som allerede har annen finansiering eller ansees å være i posisjon til å kunne oppnå annen finansiering vil kunne vurderes til å falle utenfor målgruppen til FORNY Verifisering.

Virkemidlet er ikke ment å finansiere hele kommersialiseringsfasen og støtter heller ikke generell produkt- og selskapsutvikling. FORNY Verifisering skal brukes til å avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av forskningen, spørsmål som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringen. Målsettingen ved sluttført prosjekt er at de mest kritiske spørsmålene og usikkerhetene tilknyttet prosjekter er avklart på et tilstrekkelig nivå til at neste trinn utløses gjennom at offentlige kunder eller private aktører overtar videre kommersialisering og industrialisering.

Informasjon er hentet fra Norges Forskningsråd sine hjemmesider. Les mer her