Våre tjenester
Slider

Tjenester

Patentering

Patentering er et strategisk verktøy for å sikre at nye produkter og tjenester kan utvikles og komme samfunnet til gode. Patentbeskyttelse gir innehaveren et konkurransefortrinn, og er i mange tilfeller helt avgjørende for at teknologi skal kunne kommersialiseres i form av lisensiering eller selskapsetablering. Et patent er en tidsbegrenset enerett, vanligvis på maksimalt 20 år, som gir innehaveren rett til å nekte andre å fremstille, bruke og selge den beskyttede oppfinnelsen. Et patent kan gis på et produkt, en fremgangsmåte eller en anvendelse.

Ard Innovasjon har ansvaret for å forvalte disse rettighetene på vegne av NMBU og NIBIO, inkludert bestemme hvilke oppfinnelser det er hensiktsmessig å patentbeskytte. Dersom Ard bestemmer seg for å patentsøke en ny oppfinnelse vil de initiale kostnadene dekkes av Ard.

Kriterier for patent

Følgende kriterier må være oppfylt for at oppfinnelsen skal være patenterbar:

  • Nyhet; oppfinnelsen må ikke tidligere ha vært gjort kjent, verken skriftlig eller muntlig
  • Oppfinnelseshøyde; oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra det som er kjent, og det må ikke være nærliggende for en fagperson å komme frem til oppfinnelsen
  • Industriell anvendbar og reproduserbar. Oppfinnelsen må også være tilstrekkelig underbygget, som betyr at det må fremgå hvordan oppfinnelsen virker og kan utnyttes.

Patentering og publisering

Patentering hindrer ikke publisering, men på grunn av kravet til nyhet er det avgjørende at patentsøknad innleveres før oppfinnelsen blir offentliggjort. Det er viktig å være klar over at dette ikke bare gjelder publisering av artikler, men alle former for offentliggjøring, også foredrag inkludert tittel, sammendrag/abstract og postere. Det er særlig viktig å være oppmerksom på publiseringer på nettet, ettersom tittel og sammendrag ofte publiseres her før selve konferansen.

Kontakt Ard Innovasjon tidlig hvis du har et forskningsresultat du ønsker å offentliggjøre slik at vi kan vurdere det kommersielle potensialet, og eventuelt innlevere en patentsøknad før oppfinnelsen blir publisert. En patentsøknad kan innleveres svært raskt hvis nødvendig.

I USA finnes en ordning, såkalt “grace period”, som betyr at en patentsøknad kan innleveres i inntil 12 mnd etter oppfinnernes egen publisering uten at det er nyhetsskadelig. Dette vil imidlertid kun gi mulighet for patent i USA, noe som i de fleste tilfeller reduserer det kommersielle potensialet til oppfinnelsen.

Patentsystemet

Et viktig prinsipp i patentsystem er retten til prioritet. Det innebærer at man i inntil 12 mnd etter innlevering av en patentsøknad i et gitt land, kan innlevere søknaden direkte i andre land, eller via PCT, og beholde den første innleveringsdatoen som gjeldende for alle land man senere vil søke om patentbeskyttelse i.

PCT er et internasjonalt søknadssystem som gjør det enklere å søke patent på den samme oppfinnelsen i flere land. PCT innvilger ikke patenter, men gir en internasjonal nyhetsgranskning og patenterbarhetsvurdering. Ved å benytte PCT-systemet utsetter man beslutningen om hvilke land man ønsker å søke patent i til 30 måneder etter den første innleveringsdatoen (prioritetsdatoen).

Et patent er en nasjonal rettighet, og patent må søkes i hvert enkelt land. Det finnes imidlertid regionale ordninger hvor man med én søknad kan få innvilget patent i alle land innenfor regionen. Den viktigste regionen for oss er den europeiske, EPO, hvor også Norge er medlem.

Patentsøknaden publiseres 18 måneder etter den første innleveringsdatoen.

Hvem er oppfinner?

En oppfinner er den eller de som har gitt et selvstendig, intellektuelt bidrag til oppfinnelsen. En ren praktisk medvirkning, som f. eks å ha foretatt analyser etter instruksjon fra en overordnet, organisering eller finansiering av arbeidet, vil ikke være å anse som et bidrag til selve oppfinnelsen. Det er derimot ikke nødvendig at bidraget skal utgjøre en oppfinnelse i seg selv.

Oppfinnelser oppstår ofte i et samarbeid og diskusjoner mellom flere personer, og det kan til tider være vanskelig å avgjøre hvem som er rettmessige oppfinnere. For å avgjøre dette er det viktig å spesifikt definere oppfinnelsen, og patentkravene i en patentsøknad kan være et godt utgangspunkt for å vurdere den enkeltes bidrag.

Patentsøknaden

Det er formelle krav til hvordan en patentsøknad skal være utformet. Den skal bestå av et sammendrag, en detaljert beskrivelse av oppfinnelsen og patentkrav. Eksempler og figurer vil ofte være nødvendig for å underbygge oppfinnelsen.

Patentkravene definerer det som er beskyttet i et patent, og utformingen av patentsøknaden er derfor viktig for å sikre at man oppnår beskyttelse som har kommersiell verdi. Patentsøknaden bør skrives av en patentfullmektig som kjenner fagområdet for oppfinnelsen. Ard innovasjon betaler for forundersøkelsen og patentarbeidet i første fase av utviklingen.


Kontakt oss!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er ansatt ved NIBIO eller NMBU for eventuelle spørsmål

Magnus Frydenlund
Leder for forretningsutvikling

(+47) 95043500
magnus.frydenlund@ardinnovation.no

Tage Thorstensen
Forretningsutvikler

(+47) 40200909
tage.thorstensen@ardinnovation.no

 

Patentdatabaser på nett:

Worldwide:
http://ep.espacenet.com

Norske:
https://search.patentstyret.no/

PCT-søknader:
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

Amerikanske:
https://www.uspto.gov/

Japanske:
https://www.jpo.go.jp/